Algemene
voorwaarden

Goeie afspraken
maken goeie vrienden

Artikel 1. – Definities

1.1. Met “Pixeo” wordt hierna verwezen naar Pixeo BV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Hoge Mauw 1351 in 2370 Arendonk en die ingeschreven is in de KBO onder het nummer 0838.033.676.

1.2. Met “Klant” wordt hierna verwezen naar de natuurlijke of rechtspersoon die aan Pixeo opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van bepaalde prestaties, het ontwikkelen van software, de verkoop van producten of het verzorgen van bepaalde diensten en waarvan de gegevens op het document staan waaraan deze voorwaarden zijn gekoppeld.

Artikel 2. – Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden als enige voor alle aanbiedingen, offertes, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen van Pixeo tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen beide partijen anders is overeengekomen. Elke bestelling brengt de onvoorwaardelijke en uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant met zich mee van deze algemene voorwaarden, alsook de afstand van het recht zich te beroepen op zijn eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.

Artikel 3. – Account verantwoordelijken

3.1. Iedere partij duidt een account verantwoordelijke aan die zal instaan voor de praktische, juridische, financiële en administratieve opvolging van de bestelling namens voormelde partij.

3.3. Indien de account verantwoordelijke, om welke reden dan ook, (tijdelijk) onbeschikbaar zou zijn, zal de betrokken partij een andere account verantwoordelijke aanduiden en hiervan de gegevens schriftelijk meedelen aan de andere partij.

Artikel 4. – Door Pixeo te leveren diensten

4.1. De concrete inhoud en uitvoeringsmodaliteiten van de door Pixeo te leveren diensten staan omschreven in de bestelling.

4.2. Pixeo zal daarbij de Klant de nodige mondelinge toelichting verschaffen voor het gebruik van de door Pixeo geleverde diensten. Behoudens andersluidende vermelding in de bestelling behoort een schriftelijke handleiding niet tot de door Pixeo te leveren diensten.

4.3. Behoudens andersluidende melding in de bestelling voorziet Pixeo geen onderhoud van de door haar ontwikkelde software. Zo de Klant dergelijk onderhoud van Pixeo wenst af te nemen, zullen partijen daartoe een aparte overeenkomst ondertekenen en/of dit uitdrukkelijk in de bestelling vermelden.

4.4. In het algemeen worden de diensten die niet vermeld staan in de bestelling geacht geen deel uit te maken van de aan Pixeo gegeven opdracht. Indien de Klant bijkomende diensten wenst af te nemen bij Pixeo, dan wel de bestaande diensten wenst uit te breiden, zal dit het voorwerp uitmaken van een bijkomende offerte, inclusief desgevallend een bijkomende vergoeding.

Artikel 5. – Testfase

5.1. De Klant is gehouden om iedere door Pixeo opgeleverde fase uitvoerig te testen teneinde na te gaan of deze overeenstemt met hetgeen overeengekomen was en of deze geen fouten bevat.

De Klant beschikt dienaangaande over een periode van tien (10) werkdagen na iedere fase. De Klant is gehouden zijn opmerkingen schriftelijk aan Pixeo over te maken. Ingeval van stilzwijgen vanwege de Klant gedurende die periode zal de Klant geacht worden de desbetreffende fase te aanvaarden.

Ingeval de Klant binnen voormelde periode schriftelijke opmerkingen overmaakt aan Pixeo, zal deze, voor zover de opmerkingen conform zijn aan de aan Pixeo gegeven opdracht, de betrokken fase van de diensten hieraan aanpassen en deze opnieuw ter goedkeuring van de Klant voorleggen.

Deze laatste zal over een nieuwe periode van vijf (5) werkdagen beschikken om de aldus aangepaste fase goed te keuren conform de in de vorige paragraaf voorziene procedure. Indien de Klant opnieuw schriftelijke opmerkingen laat gelden, zullen partijen zo spoedig mogelijk een vergadering beleggen teneinde gezamenlijk de betrokken fase af te werken.

5.2. Eenmaal de goedkeuringsprocedure voor een bepaalde fase is afgerond is die fase definitief goedgekeurd. Indien de Klant hier vervolgens alsnog wijzigingen aan wenst door te voeren, zal dit beschouwd worden als een wijziging van de opdracht, waarvoor Pixeo een bijkomende offerte zal uitschrijven.

5.3. Partijen zullen in de bestelling bepalen waar de diensten geleverd dienen te worden en waar de door Pixeo ontworpen en/of aangepaste software dient geïnstalleerd te worden. Bij gebreke aan enige vermelding zal Pixeo de software ter beschikking van de Klant houden op haar maatschappelijke zetel.

Artikel 6. – Software

6.1. Pixeo zal steeds haar beste middelen inzetten om ervoor te zorgen dat zij de bestelling uitvoert volgens de regels van de kunst.

6.2. Pixeo zal er tevens steeds naar streven dat de door haar ontwikkelde software correct werkt in overeenstemming met de specificaties en functionaliteit beschreven in de bestelling en compatibel is met het systeem van de Klant. De Klant begrijpt en aanvaardt echter dat dit, gelet op de veelheid van systemen en de voortdurende evolutie en updates hiervan, Pixeo een middelenverbintenissen aangaat (geen resultaatsverbintenissen). Deze verbintenis geldt sowieso enkel voor zover het systeem van de Klant (hardware en software) ongewijzigd blijft t.o.v. de in de bestelling vervatte omschrijving.

6.3. Pixeo zal er tenslotte steeds naar streven dat de door haar ontwikkelde software vrij is van virussen, ‘trojan horses’ en andere ‘malware’. De Klant begrijpt en aanvaardt echter dat Pixeo geen enkele resultaatsverbintenis op dit vlak kan aangaan. De Klant verbindt zich er dienaangaande toe om ten allen tijde de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen, waaronder de installatie en het gebruik van de benodigde antivirus programma’s en firewalls, alsook de toekenning van veilige paswoorden die regelmatig gewijzigd worden.

Artikel 7. – Financiële afspraken

7.1. Pixeo zal haar prestaties factureren op basis van de in de bestelling voorziene vergoeding.

7.2. Alle facturen van Pixeo zijn betaalbaar op veertien (14) kalenderdagen na verzending van de factuur, netto zonder korting noch afbetalingstermijnen, behoudens andersluidende vermelding op de factuur. Als verzendingsdatum geldt de datum vermeld op de factuur zelf.

7.3. De betalingen zullen enkel bevrijdend gebeuren op het rekeningnummer van Pixeo dat op de factuur vermeld staat. Alle bank- en andere kosten zijn steeds ten laste van de Klant.

7.4. Zo de Klant de facturen van Pixeo niet binnen de voorziene termijnen voldoet, heeft Pixeo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op nalatigheidinteresten ten belope van acht procent (8 %), waarbij iedere begonnen maand als een volledige maand zal beschouwd worden. Daarnaast zullen de openstaande factuurbedragen automatisch en van rechtswege verhoogd worden met tien procent (10 %), met een minimum van tweehonderd vijftig euro (250,- €). Bovendien zullen alle eventuele gerechtskosten ten laste van de Klant vallen. Tenslotte zullen alle andere nog openstaande bedragen onmiddellijk en integraal verschuldigd zijn door de Klant.

7.5. Indien de Klant, tien (10) dagen na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling nog steeds niet overgaat tot betaling, zal Pixeo het recht hebben om alle diensten met onmiddellijke ingang op te schorten tot al haar facturen integraal voldaan zijn. In voorkomend geval zal Pixeo bovendien het recht haar diensten pas te hernemen nadat de Klant een voorschot zal betaald hebben ter zekerstelling van toekomstige te vervallen facturen.

7.6 Pixeo behoudt zich het recht om 1 maal per jaar zijn prijzen bij te sturen. Hiervoor baseert men zich op de groeivoet van de 'gezondheidsindex'. Hierover zal niet jaarlijks gecommuniceerd worden, aanpassingen kunnen gestaafd worden o.b.v. de stijging in de voorgenoemde gezondheidsindex. 

Artikel 8. - Klachten

8.1. Alle klachten betreffende de facturen van Pixeo dienen schriftelijk, op gemotiveerde wijze, binnen de vijftien (15) werkdagen volgend op de factuurdatum aan Pixeo ter kennis te worden gebracht, op straffe van onontvankelijkheid.

8.2. Alle klachten betreffende de diensten van Pixeo, dienen schriftelijk, op gemotiveerde wijze, binnen de vijftien (15) werkdagen volgend op de dag dat de Klant redelijkerwijs de reden van de klacht moest vastgesteld hebben aan Pixeo ter kennis te worden gebracht, op straffe van onontvankelijkheid.

8.3. Alle klachten dienen sowieso steeds per aangetekend schrijven aan Pixeo overgemaakt te worden, alsook op gedetailleerde en gemotiveerde wijze de reden van de klacht uiteen te zetten, op straffe van onontvankelijkheid.

Artikel 9. – Aard der verbintenissen

9.1. Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke, andersluidende vermelding zijn alle verbintenissen van Pixeo steeds middelenverbintenissen en nooit resultaatsverbintenissen. Pixeo zal dus steeds haar beste middelen inzetten om ervoor te zorgen dat de diensten werken conform hetgeen tussen partijen afgesproken is.

9.2. Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke, andersluidende vermelding worden alle vermelde termijnen hoofdens Pixeo steeds ten indicatieve titel gegeven. Pixeo zal steeds haar beste middelen inzetten teneinde deze na te komen, doch, indien zij hierin niet zou slagen, om welke reden dan ook, zullen partijen gezamenlijk nieuwe termijnen overeenkomen.

Artikel 10. – Aansprakelijkheid

10.1. Partijen komen overeen dat Pixeo, in het algemeen, enkel aansprakelijk is voor de rechtstreekse door de Klant geleden schade die exclusief te wijten is aan een fout van Pixeo. Pixeo zal derhalve nooit aansprakelijk zijn voor indirecte, vervolg- en/of reputatieschade noch voor omzetverlies, winstderving, e.d.m.

10.2. Pixeo zal sowieso geen enkele aansprakelijkheid dragen ingeval de Klant:

 1. (i) informatie aan Pixeo meegedeeld heeft die op enige wijze onvolledig, niet correct dan wel anderszins gebrekkig zou zijn;
 2. (ii) wijzigingen aan de software en/of de diensten van Pixeo zou aangebracht hebben zonder over de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Pixeo daartoe te beschikken;
 3. (iii) de richtlijnen van Pixeo inzake het gebruik van de software en/of de diensten niet strikt zou naleven.

10.3. Niettegenstaande al hetgeen voorafgaat zal de aansprakelijkheid van Pixeo nooit hoger kunnen liggen dan de helft van het laatste factuurbedrag.

10.4. De Klant is als enige aansprakelijk voor alle schade die de Klant, Pixeo en/of derden zouden lijden ten gevolge van een fout in het gebruik van de software en/of diensten door de Klant.

10.5. Indien de Klant materiaal aanbrengt, van welke aard ook (teksten, afbeeldingen, muziek, slogans, enz.) dat in de software en/of de diensten van Pixeo dient geïntegreerd te worden, waarborgt de Klant dat zij over alle nodige toestemmingen daartoe beschikt. De Klant vrijwaart Pixeo tegen alle vorderingen van alle betrokken derden.

Artikel 11. – Eigendomsrechten

11.1. De Klant erkent dat alle software, zowel in haar geheel als in haar onderdelen beschouwd, die door Pixeo gebruikt en/of ontwikkeld wordt in het kader van de bestelling de exclusieve (intellectuele) eigendom is en blijft van Pixeo.

11.2. Pixeo verleent een licentie aan de Klant om de door haar voor de Klant ontwikkelde software te gebruiken. Deze licentie is niet-exclusief, geldt voor de gehele wereld en voor een periode van tien jaar. Deze licentie heeft enkel betrekking op het gebruik van de software door de Klant binnen het kader van de in de bestelling vervatte omschrijving. Het is de Klant verboden deze licentie aan derden over te dragen, dan wel deze licentie naar derden toe uit te breiden. De vergoeding voor deze licentie zit inbegrepen in de in de bestelling voorziene vergoeding.

11.3. Naar de beste kennis van Pixeo pleegt de software geen inbreuk op softwarerechten en/of auteursrecht van derden. Indien een derde de Klant zou contacteren, zal deze laatste hiervan onmiddellijk Pixeo op de hoogte brengen zodat Pixeo hier de nodige gevolgen aan kan verlenen.

11.4. Iedere partij blijft de enige titularis van haar eigen domeinnamen en merken.

Artikel 12. – Duur

12.1. De samenwerking treedt in werking vanaf de ondertekening van de bestelling.

12.2. De aldus tussen partijen afgesloten overeenkomst blijft geldig tot de in de bestelling vermelde diensten geleverd zijn en/of de aldaar vermelde duur verstreken is.

12.3. Iedere partij kan de aldus tussen partijen afgesloten overeenkomst voortijdig beëindigen ingeval:

 • de andere partij, twintig (20) kalenderdagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling waarin de contractuele inbreuken van laatstgenoemde partij op gedetailleerde en gemotiveerde wijze worden uiteengezet, in gebreke blijft om voormelde inbreuken te beëindigen;
 • de andere partij het faillissement aanvraagt, in faling wordt gedagvaard, in vereffening gaat, een procedure Continuïteit der Ondernemingen inleidt of zich in enige andere gelijkaardige situatie bevindt;
 • de andere partij zich gedurende meer dan één maand in een overmachtsituatie bevindt.

De beëindiging zal aan de andere partij betekend worden per aangetekend schrijven, het een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 13. – Overmacht

13.1. Een partij is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van haar verplichtingen wanneer dit te wijten is aan overmacht, zijnde redenen welke ontsnappen aan haar redelijke controle zoals brand, overstroming, stakingen, arbeidsonrust of andere storingen in het economisch leven, onvermijdbare ongevallen, embargo's, blokkades, wettelijke beperkingen, oproer of overheidsmaatregelen.

13.2. De partij die zich in dergelijke overmachtsituatie bevindt, zal de andere partij hiervan onverwijld op de hoogte brengen. Partijen zullen in gezamenlijk overleg nagaan hoe zij de nadelige gevolgen van deze situatie zo goed mogelijk kunnen verminderen.

Artikel 14. – Vertrouwelijkheid

14.1. De inhoud van de bestelling is vertrouwelijk. Tenzij voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van beide partijen kunnen noch de inhoud, noch haar uitvoeringsmodaliteiten aan derden kenbaar gemaakt worden.

14.2. Daarnaast zullen partijen de bedrijfsgegevens die zij in het kader van de uitvoering van de bestelling over elkaar ter kennis krijgen strikt vertrouwelijk houden. Deze verbintenis slaat o.a. op klantenlijsten, leverancierslijsten, omzetten, marges, prijzen, octrooien en al dan niet octrooieerbare uitvindingen, knowhow, ideeën, concepten, plannen, business plans, projecten, handelsgeheimen, contracten, facturen, bestelbonnen, handleidingen, werkdocumenten, spreadsheets, overzichten, lijsten, enz.

Artikel 15. – Contractuele relatie

15.1. Partijen verklaren en bevestigen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat de uitvoering van de bestelling geen vennootschapsrechtelijke relatie noch associatie doet ontstaan tussen partijen, die derhalve als twee onafhankelijke entiteiten blijven optreden.

15.2. Iedere partij staat derhalve als enige in voor de vervulling van al haar verplichtingen (sociaalrechtelijke verplichtingen, fiscaalrechtelijke verplichtingen, betalen van sociale zekerheidsbijdragen, enz.). De andere partij zal hierin in geen enkel opzicht tussenkomen. Iedere partij vrijwaart de andere partij tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

Artikel 16. – Diversen

16.1. De overeenkomst die voortvloeit uit de aanvaarding van de bestelling is strikt persoonlijk in hoofde van partijen. Het is hen dan ook ten allen tijde strikt verboden die overeenkomst over te dragen aan derden. Pixeo heeft echter ten allen tijde het recht beroep te doen op onderaannemers om een deel of het geheel van de door Klant gegeven opdracht uit te voeren, voor zover zij mede aansprakelijk blijft voor het resultaat.

16.2. Huidige algemene voorwaarden zijn deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan, tenzij deze het economisch evenwicht ernstig zouden verstoren. Partijen verbinden zich ertoe de nietig verklaarde bepalingen te vervangen door een andere bepaling die, zowel in feite en in rechte, zoveel mogelijk overeenstemt met de geest en de bedoeling der nietig verklaarde bepaling.

16.3. Een door een der of beide partijen aangenomen houding, die niet overeenstemt met de in huidige voorwaarden vervatte verplichtingen, zal slechts rechtsgeldig gevolgen kunnen ressorteren indien ze in een door beide partijen ondertekend geschrift wordt hernomen.

16.4. Alle briefwisseling dient aangetekend te gebeuren.

Artikel 17. – Geschillenregeling

17.1. De uitvoering van de bestelling is onderworpen aan het Belgische recht.

17.2. Enkel de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die zich zouden voordoen betreffende de toepassing, interpretatie en/of uitvoering van de bestelling.

Addendum – Verwerkersovereenkomst

Dit addendum maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden en/of enige andere geschreven of elektronische overeenkomst tussen Pixeo en U als klant (Hierna: “Verwerkingsverantwoordelijke”) met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Door met de Algemene Voorwaarden en/of enige andere geschreven of elektronische overeenkomst, waarvan dit addendum een deel uitmaakt, akkoord te gaan gaat de klant eveneens akkoord met onderstaande bepalingen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door Pixeo.

De contactpersoon bij vragen over dit addendum is: Koen Mertens – koen@pixeo.be

Tussen Pixeo en Verwerkingsverantwoordelijke

Samen worden Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker de “Partijen” genoemd.

Overwegende dat:

 1. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker een overeenkomst hebben gesloten krachtens dewelke Verwerker zich heeft verbonden om voor de rekening van Verwerkingsverantwoordelijke bepaalde diensten te leveren die de verwerking van gegevens inhouden, waaronder Persoonsgegevens zoals hieronder gedefinieerd (hierna, de “Hoofdovereenkomst”);
 2. Partijen besloten hebben om overeenkomstig de toepasselijke Privacywetgeving (zoals hieronder gedefinieerd) de huidige, bijkomende overeenkomst aan te gaan, die hun respectievelijke rechten en plichten uiteenzet (de “Verwerkersovereenkomst”).

Werd het volgende besloten:

1. Definities

 1. De volgende begrippen krijgen de betekenis zoals hieronder aangeduid:
   

(i) Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en die van kracht wordt op 25 mei 2018.

(ii) Betrokkene of Betrokken Personen: de identificeerbare natuurlijke persoon wiens Persoonsgegevens verwerkt worden.

(iii) Verwerkingsverantwoordelijke: iedere natuurlijke of rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

(iv) Verwerker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

(v) Subverwerker: iedere derde partij die door Verwerker wordt ingeschakeld om ten behoeve van Verwerker persoonsgegevens te verwerken, zonder aan het rechtstreeks gezag van Verwerker te zijn onderworpen.

(vi) Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

(vii) Privacywetgeving: de volledige Belgische en Europese wetgeving van toepassing op gegevensbescherming, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

(viii) Verwerking: iedere bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

(ixi) Datalek: een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

(x) Toezichthoudende Autoriteit: in België is dit de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 wordt deze hervormd tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.

(xi) Medewerker(s): de personen die door de Partijen worden gemachtigd voor de uitvoering van deze Verwerkingsovereenkomst en die onder hun verantwoordelijkheid werken.

2. Voorwerp van de Verwerkersovereenkomst

2.1. De huidige Verwerkersovereenkomst heeft als voorwerp uiteen te zetten onder welke voorwaarden de Verwerker de Persoonsgegevens in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke mag verwerken.

2.2.Partijen komen overeen dat deze Verwerkersovereenkomst integraal deel uitmaakt van de Hoofdovereenkomst tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker.

3. Toegestane Verwerkingen

3.1. De Verwerker verbindt zich ertoe enkel Persoonsgegevens te verwerken op basis van instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke, die voortvloeien uit de Hoofdovereenkomst. De Hoofdovereenkomst en de Verwerkersovereenkomst bepalen gezamenlijk het onderwerp en de duur van de Verwerking.

3.2. De Verwerker en diens Medewerkers verwerken de Persoonsgegevens voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de hieronder beschreven dienstverlening en doelstelling:
Verwerker zal de persoonsgegevens verwerken voor de ontwikkeling en/of hosting van de website/webshop/webapplicatie van de Verwerkingsverantwoordelijke.

3.3. Voor de volledige duur van de overeenkomst kan Verwerker de Persoonsgegevens aan de volgende Verwerkingen onderwerpen:
Het verzamelen, raadplegen, wissen of vernietigen van gegevens.

3.4. De Verwerker verwerkt mogelijk de volgende soorten van Persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens zoals (voor)naam, adres, e-mailadres
 • Financiële gegevens (i.f.v. eventuele aankoop goederen)
 • Persoonlijke kenmerken zoals geboortedatum, leeftijd, geslacht
 • Fysieke gegevens
 • Leefgewoonten
 • Samenstelling van het gezin
 • Vrijetijdsbesteding en interessen
 • Lidmaatschappen
 • Consumptiegewoonten
 • Woningkenmerken
 • Gegevens omtrent opleiding en vorming
 • Gegevens omtrent beroep en betrekking
 • Rijksregisternummer en identificatienummer van de sociale zekerheid
 • Beeldopnamen
 1. Deze Persoonsgegevens hebben betrekking op de volgende categorieën van Betrokkenen:
  Personen die de website/webshop/webapplicatie van de Verwerkingsverantwoordelijke bezoeken en/of die acties ondernemen op de website/webshop/webapplicatie van de Verwerkingsverantwoordelijke.

4. Rechten en plichten van Verwerkingsverantwoordelijke

4.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft de plicht de informatie in artikels 13 en 14 van de AVG te verschaffen aan de Betrokkenen die het onderwerp zijn van de Verwerkingen onder de huidige Verwerkersovereenkomst.

4.2. Verwerkingsverantwoordelijke stelt de Persoonsgegevens, zoals uiteengezet in deze Verwerkersovereenkomst, ter beschikking van Verwerker. De Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt het doel van en de middelen voor de Verwerking. Hij garandeert dat de Verwerking van de Persoonsgegevens, waaronder de doorgifte van de Persoonsgegevens, gebeurt op een wettelijke manier en overeenkomstig de relevante Privacywetgeving.

4.3. De Verwerking door de Verwerker gebeurt enkel op basis van schriftelijke instructies vanwege de Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de opdracht tot Verwerking van de Persoonsgegevens conform de Privacywetgeving gebeurt. Indien de opdracht tot Verwerking wijzigt, brengt de Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker hiervan onmiddellijk op de hoogte.

4.4. Indien de Medewerkers van Verwerkingsverantwoordelijke zelf Persoonsgegevens verwerken valt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de voorschriften van de Privacywetgeving van Verwerkingen van Persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke en niet onder de verantwoordelijkheid van de Verwerker.

4.5. De Verwerkingsverantwoordelijke houdt een register van de verwerkingsactiviteiten die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvinden overeenkomstig artikel 30(1) van de AVG.

4.6. Alle informatie en materiaal ter beschikking gesteld door de Verwerkingsverantwoordelijke aan de Verwerker en die Persoonsgegevens bevatten zullen steeds als eigendom van de Verwerkingsverantwoordelijke beschouwd worden.

5. Rechten en plichten van Verwerker

5.1. Verwerker mag enkel de Persoonsgegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst en verbindt zich er toe de Persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor de in deze Verwerkersovereenkomst omschreven doeleinden. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is bepaald.

5.2. Verwerker verbindt zich ertoe de Persoonsgegevens uitsluitend te verwerken op basis van de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en volgens de bepalingen van de Verwerkersovereenkomst. Als Verwerker een instructie in strijd acht met de Privacywetgeving zal zij de Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld hiervan op de hoogte brengen. Deze adviseringsbevoegdheid vanuit de Verwerker is louter een inspanningsverbintenis en kan niet tegen de Verwerker gebruikt worden als aansprakelijkheidsgrond. Indien van de Verwerker verwacht wordt dat zij Persoonsgegevens doorgeeft naar een derde land of aan een internationale organisatie op grond van het recht van de Europese Unie of het recht van een Lidstaat dat van toepassing is op haar, moet Verwerker dit melden aan Verwerkingsverantwoordelijke voorafgaand aan de Verwerking, tenzij indien het desbetreffende recht haar deze kennisgeving verbiedt op grond van gewichtige redenen van algemeen belang.

5.3. Verwerker waarborgt de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens die haar werden doorgegeven in het kader van de Verwerkersovereenkomst. Verwerker waarborgt bovendien dat al haar Medewerkers zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden.

5.4. Verwerker mag de Persoonsgegevens niet opslaan, overdragen of op andere wijze verwerken op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte of doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke. Daarenboven moet Verwerker zich ervan verzekeren dat het derde land of de internationale organisatie een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt. Indien dit niet het geval is, moeten er gepaste garanties gegeven worden op contractuele wijze of moet de uitdrukkelijke toestemming van Betrokkenen bekomen worden.

5.5. Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens die door Verwerkingsverantwoordelijke zijn doorgegeven, voor zolang dit nodig is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst. Van zodra de opdracht is uitgevoerd, maakt Verwerker binnen redelijke termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, een einde aan elk ander gebruik van de Persoonsgegevens dan wat noodzakelijk is om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen de gegevens te recupereren die aan Verwerker werden toevertrouwd.

5.6. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke in de mate van het mogelijke bijstaan bij diens plicht om verzoeken van Betrokken in te willigen betreffende het recht van inzage, recht van rectificatie, recht van gegevenswissing, recht van beperking van de Verwerking, recht van overdraagbaarheid van de gegevens, of recht van bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming (met inbegrip van profilering). In het geval dat een betrokkene een dergelijk verzoek richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen, tenzij expliciet anders overeengekomen.

5.7. Verwerker staat Verwerkingsverantwoordelijke bij voor iedere gegevensbeschermings-effectbeoordeling en voorafgaande raadpleging van de Toezichthoudende Autoriteit. Daarenboven staat Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke bij om verzoeken van de Toezichthoudende Autoriteit te beantwoorden. Voor de uitvoering van dergelijke verzoeken kunnen Partijen overeenkomen om hieraan een vergoedingsregeling te koppelen.

5.8. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, kan Verwerker een kopie maken en overgaan tot het nemen van een back-up. De Persoonsgegevens op deze kopieën en back-ups genieten dezelfde bescherming als de originele Persoonsgegevens.

5.9. Verwerker biedt aan Verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid aan om een schriftelijk register uit te werken van alle verwerkingsactiviteiten uitgevoerd voor de rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke. Indien de Verwerkingsverantwoordelijke niet akkoord gaat met het uitvoeren van deze door de Verwerker noodzakelijk geachte werkzaamheden, kan de Verwerker niet aansprakelijk worden gesteld voor een Datalek die aan een niet-handelen van de Verwerkingsverantwoordelijke kan worden toegeschreven. De Verwerkingsverantwoordelijke kan in dat geval mogelijke administratieve boetes en/of kosten naar de Betrokkenen niet op de Verwerker verhalen.

5.10. Verwerker garandeert dat haar Medewerkers uitsluitend toegang hebben tot de Persoonsgegevens voor zover dit nodig is om hun taken in het kader van de opdracht tot Verwerking uit te voeren. De Medewerkers van de Verwerker zijn ook gebonden door vertrouwelijkheidsplicht. Verwerker zal zijn Medewerkers informeren over de verplichtingen van de Privacywetgeving en van deze Verwerkersovereenkomst.

5.11. Verwerker geeft aan Verwerkingsverantwoordelijke de naam en contactgegevens van haar functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO), indien zij gehouden is één aan te duiden volgens artikel 37 van de AVG.

6. Subverwerkers

6.1. Na voorafgaande, specifieke en schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke kan Verwerker de opdracht geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een Subverwerker. Verwerkingsverantwoordelijke kan enkel weigeren mits gegronde redenen. Verwerker blijft te allen tijde het aanspreekpunt voor Verwerkingsverantwoordelijke.

6.2. Verwerker mag slechts beroep doen op de diensten van een Subverwerker die zich buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt na voorafgaande, specifieke en schriftelijke goedkeuring van de Verwerkingsverantwoordelijke. In dat geval dient de Verwerker een Subverwerker te kiezen die adequate beschermingsmaatregelen voorziet om de Persoonsgegevens te beschermen. Bij gebrek aan dergelijke maatregelen, moeten er gepaste garanties gegeven worden op contractuele wijze of moet de uitdrukkelijke toestemming van Betrokkenen bekomen worden.

6.3. Verwerker moet verzekeren dat de Subverwerker dezelfde waarborgen biedt met betrekking tot het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen in overeenkomst met artikel 32 van de AVG.

6.4. Alle verplichtingen uit artikel 5 van de huidige Verwerkersovereenkomst zijn integraal van toepassing op de Subverwerker. Deze verplichtingen worden schriftelijk gestipuleerd in een overeenkomst tussen de Verwerker en de Subverwerker. Verwerker blijft volledig verantwoordelijk ten aanzien van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de naleving door de Subverwerker van haar verplichtingen.

6.5. Voor een correcte uitvoering van de taken als Verwerker wordt beroep gedaan op volgende subverwerkers:

 • Combell
 • Hetzner
 • Google
 • Facebook
 • Mailchimp
 • Campaign Monitor
 • New Relic
 • Pinterest
 • Postmark
 • Pure Chat
 • SharpSpring
 • Typekit
 • YouTube
 • Vimeo
 • DigitalOcean
 • Smpt2Go
 • AWS
 • Ingenico
 • Mollie

7. Vertrouwelijkheid

7.1. Verwerker is gehouden tot een vertrouwelijkheidsplicht ten aanzien van de Persoonsgegevens die hij van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt voor de opdracht tot Verwerking en van alle informatie die hij in het kader van deze Verwerkersovereenkomst ontvangt. Deze geheimhoudingsplicht geldt onverkort voor de Medewerkers van Verwerker en voor eventuele Subverwerkers en hun Medewerkers.

7.2. Deze vertrouwelijkheidsplicht ontstaat tijdens de onderhandelingen van de Verwerkersovereenkomst, blijft gelden tijdens de volledige duur van de Verwerkersovereenkomst en ook na het beëindigen van de Verwerkersovereenkomst.

7.3. Deze vertrouwelijkheidsplicht geldt niet wanneer Verwerker door de Toezichthoudende Autoriteit, een wettelijke bepaling of een rechterlijk bevel verplicht wordt deze Persoonsgegevens mee te delen, wanneer de informatie openbaar bekend is en wanneer de gegevensverstrekking plaatsvindt in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke.

8. Veiligheidsmaatregelen

8.1. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker nemen de vereiste en passende technische en organisatorische maatregelen (hierna de “Veiligheidsmaatregelen”) om de Persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij bij ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking doorzending van gegevens via een netwerk omvat, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige Verwerking of gebruik.

8.2. De Veiligheidsmaatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een adequaat beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De Veiligheidsmaatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

8.3. Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke te informeren omtrent alle Veiligheidsmaatregelen die hij neemt om aan de beschermingsverplichting te voldoen. Voor het bepalen van de relevante maatregelen wordt er rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging. Indien er door wijzigingen in de technologie wijzigingen dienen aangebracht te worden in de gebruikte technologie, zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hiervan op de hoogte brengen en de nodige kosten hiervan ramen. Indien de Verwerkingsverantwoordelijke niet akkoord gaat met het uitvoeren van deze door de Verwerker noodzakelijk geachte beveiligingsmaatregelen kan de Verwerker niet aansprakelijk worden gesteld voor een Datalek die aan een niet-handelen van de Verwerkingsverantwoordelijke kan worden toegeschreven. De Verwerkingsverantwoordelijke kan in dat geval mogelijke administratieve boetes en/of kosten naar de Betrokkenen niet op de Verwerker verhalen.

8.4. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zullen alle redelijke inspanningen leveren om erover te waken dat de gebruikte verwerkingssystemen voldoen aan de eisen van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid, steeds rekening houdend met de stand van de techniek en met de redelijke kosten van uitvoering. Eveneens gaan beide Partijen na of hun systemen voldoende veerkrachtig zijn.

9. Melding van een Datalek

9.1. Indien Verwerker een Datalek vaststelt, meldt hij dit onverwijld en ten laatste binnen de 24 uur aan Verwerkingsverantwoordelijke na de vaststelling. Deze melding wordt ten minste het volgende omschreven of meegedeeld:

(i) de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van Betrokkenen en Persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal Betrokkenen en Persoonsgegevens in kwestie;

(ii) de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;

(iii) de waarschijnlijke gevolgen van het Datalek in verband met Persoonsgegevens;

(iv) de maatregelen die Verwerkingsverantwoordelijke heeft voorgesteld of genomen om het Datalek aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen om de eventuele nadelige gevolgen daarvan te beperken.

9.2. Op vraag van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker het Datalek in naam en voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke melden aan de Toezichthoudende Autoriteit zo snel als redelijkerwijze mogelijk en, indien mogelijk, binnen de 72 uur nadat het Datalek werd vastgesteld, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het Datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen.

9.3. Op vraag van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker het Datalek in naam en voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke melden aan de Toezichthoudende Autoriteit zo snel als redelijkerwijze mogelijk, indien het wel waarschijnlijk is dat het Datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen.

9.4. Het is aan de Verwerkingsverantwoordelijke om te beoordelen of zij de Toezichthoudende Autoriteit en/of de betrokkenen daarover zal informeren of niet.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Persoonsgegevens en op de databanken met deze Persoonsgegevens komen toe aan Verwerkingsverantwoordelijke. Deze intellectuele eigendomsrechten zijn onder andere het auteursrecht en het sui generis databankenrecht.

10.2. Verwerker ontvangt slechts een beperkt gebruiksrecht voor zover nodig om de overeengekomen Verwerkingen te kunnen doen in het kader van deze Verwerkersovereenkomst. Het is Verwerker niet toegestaan de beschermde elementen te wijzigen, overnemen, of meedelen aan het publiek, behalve met uitdrukkelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke.

11. Duur en einde van de overeenkomst

11.1. Deze Verwerkersovereenkomst loopt voor zolang de Hoofdovereenkomst van kracht is en wordt beëindigd op hetzelfde ogenblik als de Hoofdovereenkomst. De Verwerkersovereenkomst kan niet los van de Hoofdovereenkomst worden opgezegd, tenzij de Partijen overeenkomen dat beëindiging noodzakelijk is om zich te schikken naar de Privacywetgeving of beslissingen van de Toezichthoudende Autoriteit.

11.2. Bij het einde van de Verwerkersovereenkomst bezorgt Verwerker op eenvoudig verzoek aan Verwerkingsverantwoordelijke alle Persoonsgegevens die verwerkt werden. Daarnaast bezorgt zij alle informatie en documentatie die nodig is voor de latere Verwerking van de Persoonsgegevens. Nadat alle Persoonsgegevens zijn doorgegeven aan Verwerkingsverantwoordelijke, maakt Verwerker onmiddellijk een einde aan de Verwerking en vernietigt hij elke kopie of back-up die hij nog bezit. Eventuele kosten verbonden met het terugsturen van de Persoonsgegevens en de vernietiging van de zijn ten laste van de Verwerkingsverantwoordelijke.

12. Algemene bepalingen, toepasselijk recht en geschillenregeling

12.1. Deze overeenkomst zal niet overgedragen worden door één van de Partijen aan anderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Zulks geldt evenwel niet voor het overdragen aan geassocieerde of overgenomen ondernemingen of rechtsopvolgers van één van de Partijen, waarvoor geen toestemming nodig is.

12.2. Deze overeenkomst behelst de volledige wilsovereenstemming van de Partijen met betrekking tot haar onderwerp en vervangt alle voorgaande of bestaande overeenkomsten tussen de partijen wat haar onderwerp betreft. Deze overeenkomst kan enkel schriftelijk gewijzigd worden, na gezamenlijke ondertekening door de Partijen.

12.3. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze overeenkomst heeft geen gevolgen voor de werking en geldigheid van de overige bepalingen. Partijen zullen zich in dat geval inspannen om de betreffende bepaling te vervangen of aan te passen voor zover als nodig om deze bepaling geldig en afdwingbaar te maken. De Partijen onderhandelen in dat geval te goeder trouw en zullen streven naar een aanpassing die de originele strekking van de bepaling zoveel mogelijk onaangetast laat. Indien dit onmogelijk blijkt zal enkel die bepaling als onbestaande beschouwd worden.

12.4. Titels of ondertitels in deze overeenkomst worden geacht louter illustratief te zijn.

12.5. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de Partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. De Partijen zullen een redelijke interpretatie van deze Overeenkomst vooropstellen. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI) of een bevoegde rechtbank. De exclusief bevoegde rechtbank is de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Turnhout, zijnde het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Verwerker gelegen is.

plane-propellor

Ontdek jouw groeiformule

Bezoek ons labo