Artikel 1. – Definities

1.1. Met “Pixeo” wordt hierna verwezen naar de b.v.b.a. Pixeo, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Hoge Mauw 1351 in 2370 Arendonk en die ingeschreven is in de KBO onder het nummer 0838.033.676.

1.2. Met “Klant” wordt hierna verwezen naar de natuurlijke of rechtspersoon die aan Pixeo opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van bepaalde prestaties, het ontwikkelen van software, de verkoop van producten of het verzorgen van bepaalde diensten en waarvan de gegevens op het document staan waaraan deze voorwaarden zijn gekoppeld.


Artikel 2. – Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden als enige voor alle aanbiedingen, offertes, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen van Pixeo tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen beide partijen anders is overeengekomen. Elke bestelling brengt de onvoorwaardelijke en uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant met zich mee van deze algemene voorwaarden, alsook de afstand van het recht zich te beroepen op zijn eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.


Artikel 3. – Account verantwoordelijken

3.1. Iedere partij duidt een account verantwoordelijke aan die zal instaan voor de praktische, juridische, financiële en administratieve opvolging van de bestelling namens voormelde partij.

3.3. Indien de account verantwoordelijke, om welke reden dan ook, (tijdelijk) onbeschikbaar zou zijn, zal de betrokken partij een andere account verantwoordelijke aanduiden en hiervan de gegevens schriftelijk meedelen aan de andere partij.


Artikel 4. – Door Pixeo te leveren diensten

4.1. De concrete inhoud en uitvoeringsmodaliteiten van de door Pixeo te leveren diensten staan omschreven in de bestelling.

4.2. Pixeo zal daarbij de Klant de nodige mondelinge toelichting verschaffen voor het gebruik van de door Pixeo geleverde diensten. Behoudens andersluidende vermelding in de bestelling behoort een schriftelijke handleiding niet tot de door Pixeo te leveren diensten.

4.3. Behoudens andersluidende melding in de bestelling voorziet Pixeo geen onderhoud van de door haar ontwikkelde software. Zo de Klant dergelijk onderhoud van Pixeo wenst af te nemen, zullen partijen daartoe een aparte overeenkomst ondertekenen en/of dit uitdrukkelijk in de bestelling vermelden.

4.4. In het algemeen worden de diensten die niet vermeld staan in de bestelling geacht geen deel uit te maken van de aan Pixeo gegeven opdracht. Indien de Klant bijkomende diensten wenst af te nemen bij Pixeo, dan wel de bestaande diensten wenst uit te breiden, zal dit het voorwerp uitmaken van een bijkomende offerte, inclusief desgevallend een bijkomende vergoeding.


Artikel 5. – Testfase

5.1. De Klant is gehouden om iedere door Pixeo opgeleverde fase uitvoerig te testen teneinde na te gaan of deze overeenstemt met hetgeen overeengekomen was en of deze geen fouten bevat.

De Klant beschikt dienaangaande over een periode van tien (10) werkdagen na iedere fase. De Klant is gehouden zijn opmerkingen schriftelijk aan Pixeo over te maken. Ingeval van stilzwijgen vanwege de Klant gedurende die periode zal de Klant geacht worden de desbetreffende fase te aanvaarden.

Ingeval de Klant binnen voormelde periode schriftelijke opmerkingen overmaakt aan Pixeo, zal deze, voor zover de opmerkingen conform zijn aan de aan Pixeo gegeven opdracht, de betrokken fase van de diensten hieraan aanpassen en deze opnieuw ter goedkeuring van de Klant voorleggen.

Deze laatste zal over een nieuwe periode van vijf (5) werkdagen beschikken om de aldus aangepaste fase goed te keuren conform de in de vorige paragraaf voorziene procedure. Indien de Klant opnieuw schriftelijke opmerkingen laat gelden, zullen partijen zo spoedig mogelijk een vergadering beleggen teneinde gezamenlijk de betrokken fase af te werken.

5.2. Eenmaal de goedkeuringsprocedure voor een bepaalde fase is afgerond is die fase definitief goedgekeurd. Indien de Klant hier vervolgens alsnog wijzigingen aan wenst door te voeren, zal dit beschouwd worden als een wijziging van de opdracht, waarvoor Pixeo een bijkomende offerte zal uitschrijven.

5.3. Partijen zullen in de bestelling bepalen waar de diensten geleverd dienen te worden en waar de door Pixeo ontworpen en/of aangepaste software dient geïnstalleerd te worden. Bij gebreke aan enige vermelding zal Pixeo de software ter beschikking van de Klant houden op haar maatschappelijke zetel.


Artikel 6. – Software

6.1. Pixeo zal steeds haar beste middelen inzetten om ervoor te zorgen dat zij de bestelling uitvoert volgens de regels van de kunst.

6.2. Pixeo zal er tevens steeds naar streven dat de door haar ontwikkelde software correct werkt in overeenstemming met de specificaties en functionaliteit beschreven in de bestelling en compatibel is met het systeem van de Klant. De Klant begrijpt en aanvaardt echter dat dit, gelet op de veelheid van systemen en de voortdurende evolutie en updates hiervan, Pixeo een middelenverbintenissen aangaat (geen resultaatsverbintenissen). Deze verbintenis geldt sowieso enkel voor zover het systeem van de Klant (hardware en software) ongewijzigd blijft t.o.v. de in de bestelling vervatte omschrijving.

6.3. Pixeo zal er tenslotte steeds naar streven dat de door haar ontwikkelde software vrij is van virussen, ‘trojan horses’ en andere ‘malware’. De Klant begrijpt en aanvaardt echter dat Pixeo geen enkele resultaatsverbintenis op dit vlak kan aangaan. De Klant verbindt zich er dienaangaande toe om ten allen tijde de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen, waaronder de installatie en het gebruik van de benodigde antivirus programma’s en firewalls, alsook de toekenning van veilige paswoorden die regelmatig gewijzigd worden.


Artikel 7. – Financiële afspraken

7.1. Pixeo zal haar prestaties factureren op basis van de in de bestelling voorziene vergoeding.

7.2. Alle facturen van Pixeo zijn betaalbaar op veertien (14) kalenderdagen na verzending van de factuur, netto zonder korting noch afbetalingstermijnen, behoudens andersluidende vermelding op de factuur. Als verzendingsdatum geldt de datum vermeld op de factuur zelf.

7.3. De betalingen zullen enkel bevrijdend gebeuren op het rekeningnummer van Pixeo dat op de factuur vermeld staat. Alle bank- en andere kosten zijn steeds ten laste van de Klant.

7.4. Zo de Klant de facturen van Pixeo niet binnen de voorziene termijnen voldoet, heeft Pixeo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op nalatigheidinteresten ten belope van acht procent (8 %), waarbij iedere begonnen maand als een volledige maand zal beschouwd worden. Daarnaast zullen de openstaande factuurbedragen automatisch en van rechtswege verhoogd worden met tien procent (10 %), met een minimum van tweehonderd vijftig euro (250,- €). Bovendien zullen alle eventuele gerechtskosten ten laste van de Klant vallen. Tenslotte zullen alle andere nog openstaande bedragen onmiddellijk en integraal verschuldigd zijn door de Klant.

7.5. Indien de Klant, tien (10) dagen na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling nog steeds niet overgaat tot betaling, zal Pixeo het recht hebben om alle diensten met onmiddellijke ingang op te schorten tot al haar facturen integraal voldaan zijn. In voorkomend geval zal Pixeo bovendien het recht haar diensten pas te hernemen nadat de Klant een voorschot zal betaald hebben ter zekerstelling van toekomstige te vervallen facturen.


Artikel 8. - Klachten

8.1. Alle klachten betreffende de facturen van Pixeo dienen schriftelijk, op gemotiveerde wijze, binnen de vijftien (15) werkdagen volgend op de factuurdatum aan Pixeo ter kennis te worden gebracht, op straffe van onontvankelijkheid.

8.2. Alle klachten betreffende de diensten van Pixeo, dienen schriftelijk, op gemotiveerde wijze, binnen de vijftien (15) werkdagen volgend op de dag dat de Klant redelijkerwijs de reden van de klacht moest vastgesteld hebben aan Pixeo ter kennis te worden gebracht, op straffe van onontvankelijkheid.

8.3. Alle klachten dienen sowieso steeds per aangetekend schrijven aan Pixeo overgemaakt te worden, alsook op gedetailleerde en gemotiveerde wijze de reden van de klacht uiteen te zetten, op straffe van onontvankelijkheid.


Artikel 9. – Aard der verbintenissen

9.1. Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke, andersluidende vermelding zijn alle verbintenissen van Pixeo steeds middelenverbintenissen en nooit resultaatsverbintenissen. Pixeo zal dus steeds haar beste middelen inzetten om ervoor te zorgen dat de diensten werken conform hetgeen tussen partijen afgesproken is.

9.2. Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke, andersluidende vermelding worden alle vermelde termijnen hoofdens Pixeo steeds ten indicatieve titel gegeven. Pixeo zal steeds haar beste middelen inzetten teneinde deze na te komen, doch, indien zij hierin niet zou slagen, om welke reden dan ook, zullen partijen gezamenlijk nieuwe termijnen overeenkomen.


Artikel 10. – Aansprakelijkheid

10.1. Partijen komen overeen dat Pixeo, in het algemeen, enkel aansprakelijk is voor de rechtstreekse door de Klant geleden schade die exclusief te wijten is aan een fout van Pixeo. Pixeo zal derhalve nooit aansprakelijk zijn voor indirecte, vervolg- en/of reputatieschade noch voor omzetverlies, winstderving, e.d.m.

10.2. Pixeo zal sowieso geen enkele aansprakelijkheid dragen ingeval de Klant:

  1. (i) informatie aan Pixeo meegedeeld heeft die op enige wijze onvolledig, niet correct dan wel anderszins gebrekkig zou zijn;
  2. (ii) wijzigingen aan de software en/of de diensten van Pixeo zou aangebracht hebben zonder over de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Pixeo daartoe te beschikken;
  3. (iii) de richtlijnen van Pixeo inzake het gebruik van de software en/of de diensten niet strikt zou naleven.

10.3. Niettegenstaande al hetgeen voorafgaat zal de aansprakelijkheid van Pixeo nooit hoger kunnen liggen dan de helft van het laatste factuurbedrag.

10.4. De Klant is als enige aansprakelijk voor alle schade die de Klant, Pixeo en/of derden zouden lijden ten gevolge van een fout in het gebruik van de software en/of diensten door de Klant.

10.5. Indien de Klant materiaal aanbrengt, van welke aard ook (teksten, afbeeldingen, muziek, slogans, enz.) dat in de software en/of de diensten van Pixeo dient geïntegreerd te worden, waarborgt de Klant dat zij over alle nodige toestemmingen daartoe beschikt. De Klant vrijwaart Pixeo tegen alle vorderingen van alle betrokken derden.


Artikel 11. – Eigendomsrechten

11.1. De Klant erkent dat alle software, zowel in haar geheel als in haar onderdelen beschouwd, die door Pixeo gebruikt en/of ontwikkeld wordt in het kader van de bestelling de exclusieve (intellectuele) eigendom is en blijft van Pixeo.

11.2. Pixeo verleent een licentie aan de Klant om de door haar voor de Klant ontwikkelde software te gebruiken. Deze licentie is niet-exclusief, geldt voor de gehele wereld en voor een periode van tien jaar. Deze licentie heeft enkel betrekking op het gebruik van de software door de Klant binnen het kader van de in de bestelling vervatte omschrijving. Het is de Klant verboden deze licentie aan derden over te dragen, dan wel deze licentie naar derden toe uit te breiden. De vergoeding voor deze licentie zit inbegrepen in de in de bestelling voorziene vergoeding.

11.3. Naar de beste kennis van Pixeo pleegt de software geen inbreuk op softwarerechten en/of auteursrecht van derden. Indien een derde de Klant zou contacteren, zal deze laatste hiervan onmiddellijk Pixeo op de hoogte brengen zodat Pixeo hier de nodige gevolgen aan kan verlenen.

11.4. Iedere partij blijft de enige titularis van haar eigen domeinnamen en merken.


Artikel 12. – Duur

12.1. De samenwerking treedt in werking vanaf de ondertekening van de bestelling.

12.2. De aldus tussen partijen afgesloten overeenkomst blijft geldig tot de in de bestelling vermelde diensten geleverd zijn en/of de aldaar vermelde duur verstreken is.

12.3. Iedere partij kan de aldus tussen partijen afgesloten overeenkomst voortijdig beëindigen ingeval:

  • de andere partij, twintig (20) kalenderdagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling waarin de contractuele inbreuken van laatstgenoemde partij op gedetailleerde en gemotiveerde wijze worden uiteengezet, in gebreke blijft om voormelde inbreuken te beëindigen;
  • de andere partij het faillissement aanvraagt, in faling wordt gedagvaard, in vereffening gaat, een procedure Continuïteit der Ondernemingen inleidt of zich in enige andere gelijkaardige situatie bevindt;
  • de andere partij zich gedurende meer dan één maand in een overmachtsituatie bevindt.

De beëindiging zal aan de andere partij betekend worden per aangetekend schrijven, het een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding.


Artikel 13. – Overmacht

13.1. Een partij is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van haar verplichtingen wanneer dit te wijten is aan overmacht, zijnde redenen welke ontsnappen aan haar redelijke controle zoals brand, overstroming, stakingen, arbeidsonrust of andere storingen in het economisch leven, onvermijdbare ongevallen, embargo's, blokkades, wettelijke beperkingen, oproer of overheidsmaatregelen.

13.2. De partij die zich in dergelijke overmachtsituatie bevindt, zal de andere partij hiervan onverwijld op de hoogte brengen. Partijen zullen in gezamenlijk overleg nagaan hoe zij de nadelige gevolgen van deze situatie zo goed mogelijk kunnen verminderen.


Artikel 14. – Vertrouwelijkheid

14.1. De inhoud van de bestelling is vertrouwelijk. Tenzij voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van beide partijen kunnen noch de inhoud, noch haar uitvoeringsmodaliteiten aan derden kenbaar gemaakt worden.

14.2. Daarnaast zullen partijen de bedrijfsgegevens die zij in het kader van de uitvoering van de bestelling over elkaar ter kennis krijgen strikt vertrouwelijk houden. Deze verbintenis slaat o.a. op klantenlijsten, leverancierslijsten, omzetten, marges, prijzen, octrooien en al dan niet octrooieerbare uitvindingen, knowhow, ideeën, concepten, plannen, business plans, projecten, handelsgeheimen, contracten, facturen, bestelbonnen, handleidingen, werkdocumenten, spreadsheets, overzichten, lijsten, enz.


Artikel 15. – Contractuele relatie

15.1. Partijen verklaren en bevestigen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat de uitvoering van de bestelling geen vennootschapsrechtelijke relatie noch associatie doet ontstaan tussen partijen, die derhalve als twee onafhankelijke entiteiten blijven optreden.

15.2. Iedere partij staat derhalve als enige in voor de vervulling van al haar verplichtingen (sociaalrechtelijke verplichtingen, fiscaalrechtelijke verplichtingen, betalen van sociale zekerheidsbijdragen, enz.). De andere partij zal hierin in geen enkel opzicht tussenkomen. Iedere partij vrijwaart de andere partij tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.


Artikel 16. – Diversen

16.1. De overeenkomst die voortvloeit uit de aanvaarding van de bestelling is strikt persoonlijk in hoofde van partijen. Het is hen dan ook ten allen tijde strikt verboden die overeenkomst over te dragen aan derden. Pixeo heeft echter ten allen tijde het recht beroep te doen op onderaannemers om een deel of het geheel van de door Klant gegeven opdracht uit te voeren, voor zover zij mede aansprakelijk blijft voor het resultaat.

16.2. Huidige algemene voorwaarden zijn deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan, tenzij deze het economisch evenwicht ernstig zouden verstoren. Partijen verbinden zich ertoe de nietig verklaarde bepalingen te vervangen door een andere bepaling die, zowel in feite en in rechte, zoveel mogelijk overeenstemt met de geest en de bedoeling der nietig verklaarde bepaling.

16.3. Een door een der of beide partijen aangenomen houding, die niet overeenstemt met de in huidige voorwaarden vervatte verplichtingen, zal slechts rechtsgeldig gevolgen kunnen ressorteren indien ze in een door beide partijen ondertekend geschrift wordt hernomen.

16.4. Alle briefwisseling dient aangetekend te gebeuren.


Artikel 17. – Geschillenregeling

17.1. De uitvoering van de bestelling is onderworpen aan het Belgische recht.

17.2. Enkel de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die zich zouden voordoen betreffende de toepassing, interpretatie en/of uitvoering van de bestelling.